Garant staan > Voorwaarden BZK

Voorwaarden BZK


Het is corporaties wettelijk toegestaan zich garant te stellen voor leningen ten bate van volkshuisvestelijke projecten over de grens. Het ministerie van BZK stelt hieraan wel een aantal voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de MG 2006-04 (klik hier) en in de MG 2011-02 (klik hier) . DIGH toetst bij elke lening of hieraan is voldaan.


Voorwaarden voor corporaties

Overeenkomstig de voorwaarden van BZK kunnen Nederlandse woningcorporaties op jaarbasis op grond van hun balanstotalen voor € 30 tot € 40 miljoen aan leningen voor buitenlandse volkshuisvestingsprojecten garanderen op de volgende voorwaarden:

 1. 0,3-promille norm
  Een woningcorporatie mag jaarlijks voor maximaal 0,3 promille (0,03%) van haar balanstotaal verplichtingen aangaan die voortvloeien uit het garant staan voor leningen voor buitenlandse projecten.
 2. A-Rating
  Het verstrekken van financiële steun is alleen toegestaan aan corporaties met de zogeheten A-categorie. Dit is de door het CFV gehanteerde categorie.
 3. Doelgroep voor woningbouw
  Garanties voor leningen zijn bedoeld voor de bouw van woningen in de plaatselijke sociale huursector. Aangezien de term sociale huisvesting in het buitenland niet doelmatig is, mogen de middelen ook ingezet worden voor andere vormen dan pure huur omdat er geen uniforme internationale normen zijn te geven. Er moet sprake zijn van huisvesting bestemd voor huishoudens die niet in staat zijn zelfstandig adequate huisvesting te vinden op de woningmarkt.
 4. Valuta: Elke vorm van financiële steunverlening dient te geschieden in euro om valutarisico’s te voorkomen.
 5. Welk land: De financiële steun mag alleen gegeven worden in bepaalde landen. Een opsomming van deze landen staat in de MG 2005-04 (klik hier).

Voorwaarden voor gemeenten

Voorzover bij DIGH bekend, worden er aan Nederlandse gemeenten geen voorwaarden opgelegd voor het garanderen van leningen voor buitenlandse projecten.print deze pagina
Disclaimer | Copyright DIGH NL 2007 - 2009